U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić Radost Darda organizira i provodi:

1. Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu.
a) cjelodnevni 10,5-satni boravak
- za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
- za djecu vrtićke dobi od 3 do 7 godine života
b) poludnevni 6,5-satni boravak
- za djecu vrtićke dobi od 3 do 7 godine života.
c) program predškole za djecu u godini prije polaska u školu, a koja nisu polaznici redovnog 10,5-satnog programa

2. Posebni programi u dječjem vrtiću:
a) kraći program ranog učenja engleskog jezika - 2 puta tjedno po 0,30h u prijepodnevnim satima, nositeljica programa odgojiteljica Katarina Brkić

Dječji vrtić "RADOST", Žrtava Domovinskog rata 77A, 31326 Darda; ustanova za predškolski odgoj, osnivač i vlasnik - općina Darda;
Tel.: 031/740-412; Fax: 031/741-733; email: vrtic@dvradost.hr; OIB: 27376719435; Žiro račun: 2340009-1100011327 kod Privredne banke Zagreb d.d.;
© DV "Radost" 2012.